De Twaalf Tradities van OA

 1. Ons gemeenschappelijk welzijn dient voorop te staan: persoonlijk herstel is afhankelijk van de eendracht in de OA.
 2. Wij erkennen in onze groep slechts één uiteindelijk gezag, een liefhebbende God zoals hij zich openbaart in het geweten van onze groep. Onze leiders zijn slechts dienaren, zij regeren niet.
 3. Het enige vereiste voor OA lidmaatschap is het verlangen op te houden met dwangmatig eten.
 4. Iedere groep dient autonoom te zijn behalve in aangelegenheden die andere groepen danwel OA als geheel betreffen.
 5. Iedere groep heeft slecht één uitgesproken doel, de boodschap door te geven aan de dwangmatige eter die nog steeds lijdt.
 6. Een OA groep mag nooit als gemachtigde optreden voor enige instelling, die een aanverwant doel nastreeft of aanverwant werk doet, dan wel voor een buiten OA staande onderneming; zij mag deze nooit financieren of helpen door het gebruik van de naam "Anonieme Overeters" of de afkorting OA toe te staan, opdat geen moeilijkheden verband houdend met geld, eigendom of prestige, ons van ons voornaamste doel afhouden.
 7. Elke OA groep dient zichzelf volledig te bedruipen, onder afwijzing van bijdragen van buitenaf.
 8. De OA moet zich altijd bepalen tot vrijwillige medewerkers, maar onze dienstencentra mogen beroepskrachten in dienst nemen.
 9. OA als zodanig mag nooit worden georganiseerd, maar wij kunnen dienstencentra of commissies in het leven roepen, die rechtstreeks verantwoordelijk zijn aan hen, die zij dienen.
 10. De Anonieme Overeters houdt er geen mening op na over aangelegenheden, die geen verband houden met de OA; de naam OA mag daarom nooit worden betrokken bij enig openbaar meningsverschil.
 11. Onze gedragslijn inzake publiciteit is meer gebaseerd op aantrekkingskracht dan op reclame. We moeten altijd onze persoonlijke anonimiteit handhaven ten aanzien van pers, radio, tv, film en andere openbare communicatiemedia.
 12. Anonimiteit is de geestelijke grondslag van al deze tradities en herinnert ons er steeds aan dat onze principes voorrang hebben boven personen.